Välkommen till Ungdomsvärnet

Ungdomsvärnet är ett dotterbolag till AddOx AB. Vi erbjuder stödboende, träningslägenheter och kvalificerat kontaktmannaskap.

Vi arbetar för att unga människor ska ha förbättrade livsvillkor

Innehållet i verksamheten syftar till att hjälpa unga människor till ett ansvarstagande och självständigt liv. Genom att öka kunskapen om hur vårt samhälle fungerar och utveckla en social kompetens kan de unga ta makten över sitt liv och bli självständiga.

Målgrupp

Unga i åldern 16-20 år som är i behov av boende med individuellt anpassade socialkurativa insatser, personligt stöd och social träning.

Övergripande mål

Att den enskilde ökar sin förmåga att leva ett självständigt ansvarstagande socialt liv och rustas för att klara ett eget boende.

Arbetssätt

Våra tre grundpelare är: social träning, social färdighetsträning och kvalificerat kontaktmannaskap.

Förhållningssätt

Det socialkurativa arbetet utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Med det menas att vårt arbete utgår från en förståelse för individens sociala sammanhang där varje person ges möjlighet till att utveckla sina resurser och växa som person.

AddOx AB

Hornsbruksgatan 1

117 34 Stockholm

inger@addox.se

08-659 30 26

070-624 77 70